ยินดีต้อนรับเข้าสู่..รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


             

                         
นางสาวศิริพร เตาะไธสง

ชื่อเล่น น้ำ 

วิชาเอก คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่1

รหัสนักศึกษา 564102048

เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2537

กรุ๊ปเลือด o

จบจาก โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

คติประจำใจ มั่งมั่น ขยัน อดทน